โครงการการศึกษานอกสถานที่ มารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตกและวิทยาศาสตร์ศึกษา ระดับชั้นม.6

Calendar
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
Date
21 พฤศจิกายน 2018
Author
Areeporn Srisuk

Description

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการศึกษานอกสถานที่ มารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตกและวิทยาศาสตร์ศึกษา ปีการศึกษา 2561 ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2510 ณ โรงแรม Inter Continental Bangkok และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย