โครงการแลกเปลี่ยนการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 5 ณ Yucai No.7 Middle School, Chengdu, China

Calendar
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
Date
09 ธันวาคม 2018 - 18 ธันวาคม 2018
Author
Super User

Description

โครงการแลกเปลี่ยนการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 5 Satit Kaset MP Lab School - Yucai No.7 Middle School, Chengdu, China
นักเรียนโครงการการศึกษาพหุภาษาไปสาธารณรัฐประชาชนจีน

© Copyrights 2018 All rights reserved.